top of page

Quality policy

Zameriavame sa na zabezpečovanie ľudských zdrojov v oblasti informačných technológií a  telekomunikácií prevádzkujúc obchodnú značku Expert Base www.expertbase.io a v oblastiach výroby, dopravy, skladovania a obchodu prevádzkujúc obchodnú značku Dobrý Pracovník www.dobrypracovnik.sk. Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť našim klientom, kvalitných  zamestnancov a poskytnúť riešenia v krízových situáciách pri vyhľadávaní zamestnancov. 

 

Hodnoty našej spoločnosti sú postavené na ľudskom prístupe, podpore seba rozvoja a férovosti k partnerom a klientom.

 

Vízia spoločnosti je nájsť uplatnenie na pracovnom trhu pre kvalifikovaných a nekvalifikovaných kandidátov. Taktiež vytvoriť pracovné miesta, kde sa zamestnanci budú cítiť ohodnotení za svoju prácu a spoločne budú vytvárať hodnotu firmy. V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001.

 

Zároveň sa zaväzujeme:  

 

 • Rozvíjať profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním. Spoločnosť pre uspokojenie zákazníkov vyžaduje od svojich zamestnancov plnohodnotnú, kvalitnú a profesionálnu prácu.

 • Spoločnosť dosahuje tieto ciele efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou v súlade s platnými zákonmi a sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov majúcich vplyv na spokojnosť zákazníka a kvalitu poskytovanej služby.

 • Spoločnosť k naplneniu Politiky kvality udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi klientmi.

 • Jedným zo základných nástrojov, ktoré umožňujú splnenie týchto cieľov je spracovanie, zavedenie a udržiavanie účinného Systému manažérstva kvality (SMK) pre všetky úrovne riadenia spoločnosti.

 • Presné a jasné definovanie zodpovedností a právomocí všetkých zamestnancov.

 • Plniť a dodržiavať požiadavky príslušných zákonov a nariadení. Zároveň dodržiavať požiadavky právneho a iného  charakteru, kladené na kvalitu služby.

 • Spoločnosť uprednostňuje princíp prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd.

 • Prijímať merateľné ciele zamerané na zlepšovanie kvality dodávanej služby.

 • K efektívnej komunikácia v rámci celej spoločnosti.

 • O neustály rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať požadovanú kvalitu a tak uspokojovať potreby zákazníkov.

 • O zabezpečenie neustáleho zlepšovania spoločnosti vo všetkých oblastiach.

 • Pre našich klientov sa snažíme byť plnohodnotný a spoľahlivý partneri  najmä v oblasti ľudských zdrojov.

 • Každú požiadavku klienta riešime komplexne s profesionálnym tímom zloženým z odborníkov z rôznych oblastí.

 • Podporujeme inklúziu a diverzitu na pracovisku ako aj u našich zákazníkov a dodávateľov.

V Bratislave, 10.07.2023

 

 

 

Mgr. Jaroslav Navrkal

United Resources Group s. r. o.

bottom of page